โปรแกรม Simulation – งานวิศวกรรม – สถาปัตยกรรมโปรแกรม Software Cradle มีเครื่องไม้เครื่องมือ Analysis การไหลและก็ความร้อน 2 แบบที่ไม่เหมือนกัน นั้นคือ scSTREAM & HeatDesigner ที่ใช้ระบบเมชในแบบอย่างส่วนประกอบ (Structure) และ SC/Tetra & scFLOW

Read More